Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   jakobsande.no/Selskapet/

Om selskapet


Magne Bjergene


Jakob Sande-selskapet vart stifta i 1991 på diktaren sin fødselsdag, 1. desember i Dale. Bak stiftinga stod Jakob Sande - vener frå heile Noreg.

Føremålet med selskapet er å styrke interessa for Jakob Sande sitt forfattarskap og anna kunstnarleg verksemd ved å -

  • sjå til at Jakob Sande sine bøker og anna litterær verksemd vert gjort tilgjengeleg for ålmenta
  • arbeide med utgjeving av publikasjonar om kunstnaren og hans produksjon
  • arrangere årlege Jakob Sande-arrangement i Fjaler

Dei dei fyrste fire åra var Magne Bjergene leiar. I 1995 tok Kari Grov over og gjorde ein stor innsats fram til 2002. Både Magne og Kari har fått tildelt Fjaler kommune sin kulturpris for innsatsen sin for Jakob Sande-selskapet. Leonie Merts-Koning tok på seg vervet dei to neste åra og frå mai 2005 - 2015 har Margrete Reisæter vore leiar for selskapet. Deretter tok Terje Lyngstad over for eit år, før Edvin Helgheim som er styreleiar no frå 2017.

Selskapet har i åra det har eksistert, fått utretta svært mykje, med god hjelp frå ei rekkje dugnadsfolk, Fjaler kommune og andre. Tiltak vil vi nemne er: årlege Kobbeskjerkveldar og litteraturseminar, utgjeving av årbøker annakvar år, utgjeving av kassett/cd ”Jakob Sande les Jakob Sande”, konsertarrangør i Dale og Oslo, oppsetting av friluftsteateret ”Jubelhornet”, dramatisert av Rolf Losnegård til musikk av Kåre Sandvik (1992), primus motor for overtaking av Klokkargarden (1997) og i har samarbeid med eigedomsstiftinga sett i stand Bestefarsstaua (2000) med Jakob Sande skattar. Selskapet og stiftinga vart til eitt i 2007 og sette i gong renoverng av Løa (2010) og til sist våningshuset (2016) og har med dette utvikla garden til ein kjær stad å vitje for folk frå fjern og nær. Og ikkje minst, pådrivar og reising av statua ”Vesle Daniel” i parken i Dale (2002).

Antal medlemer i selskapet er ca 350. Som medlem får du tilsendt medlemsmelding og event årbok. Vil du ikkje ha tilsendt boka, må du avbestille den på førehand.
Er du ikkje medlem? Du er velkomen med i selskapet! Sjå innmeldingsskjema og prisar der. 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys