Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   jakobsande.no/Selskapet/

Årbøker og publikasjonar
Årbøkene frå Jakob Sande-selskapet

har kome ut annakvart år sidan skipinga av selskapet, den første i 1992, den siste førebels i 2015. Bøkene inneheld artiklar og anna stoff som gjev ny kunnskap om livet og diktinga til Sande. Bidraga er skrivne av personar med ulik tilknyting til diktaren. Mesteparten er henta frå litteraturseminaret på Haugland som har vore avvikla annakvart år.
For kjøp, sjå bokutsal

Her presenterer vi eit oversyn med innhaldet i årbøkene (ikkje oppdatert etter 2010):

Årboka Jakob Sande 1992
Magne Bjergene: Vi er i gang!
Jakob Sande: Slitaren
Sigrid Bø Grønstøl: Ei fekting for det skamnakne liv
Kåre Willoch: Minner og refleksjoner om Jakob Sande som lærer
Alf Hellevik: Jakob Sande som sambygding, ven og målkunstnar
Helene Cecilie Vogt: Et dikt blir til
Herbjørn Sørebø: Jakob Sande som bymann
Leif Vetlesen: Sjømannen Jakob Sande
Jakob Sande: Saltens Læns Beskrivelse
Odny Bjordal: Regi
Arnfinn Bruflot: Bjørka ved vegen til Vereide
Jubileumspris: 1992 - medlem/ ikkje medlem kr. 25,-

Årboka Jakob Sande 1994
Ove Eide: Ord til lesaren
Steinar Brauteset: Jakob Sandes lyrikk
Jakob Sande: ”Salme” og ” Det lyser i stille grender”
Magnar Haaland: Gud i Jakob Sandes dikting
Eva Fidjestøl: Tankar om salmediktaren Jakob Sande – ein sunnfordsk oppbyggjelse
Jakob Sande: Sylvelva
Edvin Helgheim: Var Jakob Sande visediktar?
Herbjørn Sørebø: Diktar med notepennen
Jakob Sande: Den gode hyrde
Kolbein Melvær: Jakob Sande
Anne Margrete Aarseth: To dikt
Ove Eide: Jakob Sande – ein bibliografi med kommentarar
Jubileumspris: 1994 - medlem/ ikkje medlem kr 25,-

Årboka Jakob Sande 1996
Ove Eide: Ord til lesaren
Siri Sande: Musikk og bøker i Jakob Sandes senere leveår
Håkon Storaker: Jakob Sande, slik eg hugsar han
Ove Eide: Han såg inn i livsens djupaste avgrunnar. Ein samtale med Oddleif Fagerheim om Jakob Sande
Oddleif Fagerheim: Jakob Sandes dikting
Ove Eide: Oddleif Fagerheim les Jakob Sande
Ludvig Eikaas: Jakob Sande
Einar Økland: Nostalgisk
Herbjørn Sørebø: Ein prolog
Jakob Sande: Prolog ( Improvisert av Jakob Sande )
Atle Ness: Eit ukjent Jakob Sande-dikt
Kjartan Hatløy: To dikt
Trond Berg Eriksen: Jakob Sande i den norske kanon
Gunnstein Akselberg: Jakob Sande og Ivar Aasen. ( Noko om språket i lyrikken til Jakob Sande )
Ove Eide: ” Mi sjel er ei Æolsharpe som naka i natti heng” ( Om einsemd, angst og lengt i Jakob Sandes dikt)
Kari Grov: Jakob Sande-selskapet 1996
Jubileumspris: 1996 - medlem/ ikkje medlem kr 25,-

Årboka Jakob Sande 1998
Ove Eide: Ord til lesaren
Idar Stegane: Barneskildringar i dikt og prosa
Johannes Gjerdåker: Robert Burns og Jakob Sande
Jan Inge Sørbø: Jakob Sande – spottar og salmediktar
Gunnstein Akselberg: Grotesken som element i lyrikken til Jakob Sande
Trygve Espe: Jakob Sande og Eids 2-årige gymnas
Ove Eide: Jakob Sande og Firda gymnas
Arnljot Eggen: Møte med diktaren og mennesket Jakob Sande
Leif S. Dahl: En fjording i Fredrikstad
Magne Aasbrenn: Jakob Sande i Fredrikstad
Ove Eide: ” I gudfryktig sameksistens”
Terje Aarset: Det lyser i stille grender
Herbjørn Sørebø: Skoddedottar på tåkehavet
Kjartan Hatløy: Eg ser innover i meg sjølv (dikt)
Kari Grov: Om arbeidet i selskapet dei to siste åra
Jubileumspris 1998 - medlem/ ikkje medlem kr 25,-

Årboka Jakob Sande 2000
Ove Eide:Ord til lesaren
Jakob Sande: Pressa, den makt og det ansvar ho har
Idar Stegane: Sande og den lyriske kanon
Atle Kittang: Jakob Sande som novellekunstnar
Jon Anders Hovland: Jakob Sande som narr – karnevaleske motiv i Sandes lyrikk
Margreta Tveisme: Frå soldrukken døs til kaldslege syn – om diktsamlinga Guten og Grenda
Reidar Storaas: Hestehandlarar og Marian – Geirr Tveitt som visekomponist
Kjartan Fløgstad: Sør-Amerika i litteraturen – Jakob Sande i Sør-Amerika
Ove Eide: ” …Ei bombe i den fredelege folkehop…” – Vegen fram til Svarte næter
Herbjørn Sørebø: Det låg i slekta
Oddrun Høyvik Ulvestad: Nokre av Jakob Sande sine dikt – slik eg ser dei
Fridtjof Urdal: Dyret som græt med flekte tenner
Connie Hamre: Dikt
Kari Grov: Om arbeidet i selskapet
Jubileumspris: 2000 - medlem/ ikkje medlem kr 50,-

Årboka Jakob Sande 2002
Ove Eide: Ord til lesaren
Herbjørn Sørebø: Vesle Daniel
Herbjørn Sørebø: Ei stor oppgåve. Sivert Donali om Vesle Daniel-skulpturen
Sveinung Næss: Jakob Sandes lutt på plass i Bestefarstua
Erling Lægreid: Han bar sin koffert sjølv
Idar Stegane: To jamgamle bygdegutar møter den nye verda. Jakob Sande og Olav H. Hauge
Solveig Aareskjold: Jakob Sande og far min
Hadle Oftedal Andersen: "Frå Sunnfjord til Rio" og vitalismen.
Johannes Gjerdåker: Gustaf Fröding og Jakob Sande
Gunnstein Akselberg: Frå Glurvenut til Jerusalem – stadnamna i lyrikken til Jakob Sande
Trond Aarre: Jakob Sandes sjølvsensur
Margreta Tveisme: Samson og Dalila flyttar til Sunnfjord – kvinner i Jakob Sandes prosa
Ove Eide: Bonde og bolsjevik – ein sunnfjordsk Olavson ( Vinje )
Olav Momrak Haugann: Religiøse motiv i Sandes dikting – litt om animinisme, religion og erotikk/ seksualitet
Leonie Merts-Koning: Schiedamshedijk
Sveinung Næss: Jakob Sande – kjent og kjær over hele landet
Sveinung Næss: ”Eg skimtar eit land”
Kari Grov: Om arbeidet i selskapet
Jubileumspris: 2002 - medlem/ ikkje medlem kr 50,-

Årboka Jakob Sande 2004
Ove Eide: Ord til lesaren
Sveinung Næss: Et upublisert dikt og et håndskrevet notat
Sveinung Næss: Oversetteren Jakob Sande: ”Die schöne Müllerin”
Edvin Helgheim: Tre etterlatne Jakob Sande-dikt
Eldrid Lunden: Hadde Jakob Sande eit litterært prosjekt?
Ottar Grepstad: Jakob Sandes kulturelle skòrfeste
Ragnar Hovland: Når røysta frå det ukjende kallar
Johannes Gjerdåker: Heinrich Heine og Jakob Sande
Helge Johnsen: For bønder av bondestand – ein Sande-tradisjon
Rolf Losnegård: Overdriving og ironi – med og mot
Ove Eide: ...småmenn i dag, gå på dei/ landet ditt ta det att!” Bonderadikalismen som bakteppe for Jakob Sandes dikting
Ivar Svensøy: Jakob Sande-diktaren og bygdesamfunnet
Sveinung Næss: Kolbein Melvær: Fra ”Lensmannen” til Det Norske Teateret til lensmann i Fjaler
Sveinung Næss: Jakob Sande lever – både på Østlandet og på Færøyene!
Ove Eide: Kulturpris for arbeidet i Sande-selskapet
Leonie Merts-Koning: Om arbeidet i Jakob Sande-selskapet dei to siste åra
Jubileumspris: 2004 - medlem/ ikkje medlem kr 75,-

Bokpakkepris: Årbøker 1992/ 94/ 96/ 98/ 2000/ 02/04  medlem/ ikkje medlem kr 300,-

Årboka Jakob Sande 2006
Ove Eide: Ord til lesaren
Jakob Sande: Lause dikt. Utval, innleiing og merknader ved Ove Eide
Asbjørn Aarseth: Diktar med lutt. Jakob sande og lyrikkens metamorfose
Johannes Gjerdåker: Om redsle og medkjensle i dikt av Jakob Sande
Margreta Tveisme: Heim til det tapte Eden. Ei lesing av diktsamlinga Korn og klunger
Sveinung Næss: Jakob Sandes dikt gleder mange
Jògvan Joensen: Når musikar og diktar møtest. Hanus G Johansen og Jakob Sande
Arne Osland: Jørgen og bølingen. Om Jørgen Alisøy
Ove Eide. Vi skal ta med oss Jakob Sande med oss inn i framtida. Ein samtale med Magne Bjergene
Margrete Reisæter: Om arbeidet i Jakob Sande-selskapet

Pris: 2006 medlem kr 150,- ( ikkje medlem kr 198,- )

Årboka Jakob Sande 2008
Edvin Helgheim: Ord til lesaren
I. SANDE I ORDA
Jørgen Magnus Sejersted: Den romantiske helt i Jakob Sandes diktning
Eirik Vassenden: "Livsens løyndom", Litt om vitalismen i Sandes dikting
Gunnstein Akselberg: Jakob Sande sitt lyriske onomastikon
Olav Kobbeltveit: Jakob Sande og den vestlandske sjela
II. SANDE I MUSIKKEN
Steinar Sætre: Om dikting i ord og tonar
Terje Aarset: Vesle Daniel
III. SANDE LEVER
Alv Reidar Dale: Jakob Sande austpå og etterpå
Torodd Fagerheim: "- men i klungerrosa gror i sprunga her"
Ein ofselæ sigletur'e - Ei skrøne etter splinten Daniel Oliver Bornedriusson
Ove Eide: Jakob Sande etter jubileumsåret: Kor står han?
Margrete Reisæter;: Jakob Sande-selskapet sidan sist


Pris: medlem kr 198,- ( ikkje medlem kr 265,- )

Årboka Jakob Sande 2010 - Sande på diktarveg
Sande på diktarveg (redaksjonen)
Sveinung Time: Vesle Daniel og læraren Arne Garborg
Inge Særheim: Arne Garborg som målreisar og språkleg nyskapar
Liv Marit Aksnes: poesiens syngende tale - i dikt og framføring
Arnhild Litleré: "ein bete blåe rosor"
Espen Stueland: Likfunn, kjøtt og kropp
Ellen Mortensen: Kvinnelighet
Eirik Vassenden: Folkekjær eller skremmande? Sande, kritikken og brukslyrikk
Gunnstein Akselberg: Ei litterær namnereise langs Diktarvegen
Leonie Koning: To voggeviser
Margrete Reisæter: Etterord
Pris: medlem kr 285,- ( ikkje medlem kr 335,- )

Bokpakke, 3 årbøker 2006 - 2010: kr 350,-

Årbok 2012 og 2015

Innhald kjem

CD Jakob Sande les Jakob Sande  - UTSELD
Utgjevar: Jakob Sande-selskapet i samarbeid med NRK 2 1996
26 dikt i arkivopptak frå NRK 2: På Krambua, I sundagskulen, Kallen og katten, Grannar, Jonsokkvelden, Bendik Båssmann, Havsens lov, Legende, Æolsharpa, Marian, Hesten på Utvær, Messa i skogen, Ormeljod, Baltanskjer, Då Gud held fest i Fjaler, Fløytelåt, Haustsong, Voggevise, Når du vert gamal, Du, Til, Gjenta i veven, Fire år, Fabel, St. Stefanus, Eg vil heim.
Pris kr 150,- ( ikkje-medlem kr 175,- )

Vegar i Jakob Sandes dikting  - Skal kome i ny utgåve, uvisst når.

av Ove Eide, Ivar Svensøy og Roar Øvrebust 1993
Studie- og rettleiingshefte for elevar. 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys