Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   jakobsande.no/Selskapet/

Årsmøte 2019


Jakob med dottera Siri


Tid: Sundag 17. mars 2019 kl 19.30
Stad: Løa i Jakob Sande-tunet, Dale i Sunnfjord

Sakliste

  1. Konstituering
- Godkjenning av innkalling og sakliste
- Val av møteleiar
- Val av referent
- Val av to til å skrive under møteboka
  2. Årsmelding 2018
  3. Rekneskap 2018. Revisormelding blir lagd fram i møtet.
  4. Handlingsplan 2019
  5. Arbeidsbudsjett 2019
  6. Val for 2019
  7. Fullmakt til å ta opp lån.
I samsvar med vedtektene, kan årsmøtet gje AU fullmakt til ta opp lån.
Styret vil tilrå at lånet som selskapet har i Sparebanken Sogn og Fjordane, blir utvida med kr 200 000 til investeringsformål. Vilkår blir lagde fram i møtet.

Sakene er handsama og vart godkjende i styremøte 28.02.19.
Utanom årsmøtesakene, kan det blir orienteringssaker.
Enkel servering og allsong.
Rekneskap2018.pdf

Handlingsplan2019-2021.doc

Aarsmelding2018.pdf

Budsjett2019.xlsx


 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys